Política de protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

1.) Responsables do tratamento

EROSKI, S. COOP. (en adiante, EROSKI), promotora do Servizo e responsable da parte comercial_ Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio, Bizkaia Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: dpo@eroski.es

E no caso de contratación do seguro: Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal , (en adiante, AON), como intermediario da póliza, e

A Compañía aseguradora, quen formalizará a subscrición da póliza.

Ambas as dúas entidades, informarán, no momento oportuno, ao cliente da súa política de protección de datos.

2. Que datos tratamos e durante canto tempo?

EROSKI tratará:
(i) os datos de carácter persoal facilitados con ocasión do rexistro, en xeral; identificativos, características persoais, e de contacto electrónico, en particular;

(ii) datos derivados da relación comercial con EROSKI, isto é, os procedentes do uso dos distintos Servizos ofrecidos neste MEDIO E/OU CONTORNA DIXITAL;

(iii) no seu caso, aqueles que se faciliten no proceso de compra ou contratación, en xeral e as características do produto adquirido; en ningún caso aqueles datos para a valoración e delimitación do risco asegurado;

(iv) os resultantes de procesos informáticos (hábitos de navegación o uso do MEDIO E/OU CONTORNA DIXITAL), Enderezo IP e información recompilada a través de cookies, etiquetas de píxel e outras tecnoloxías;

(v) aqueles que EROSKI poida inferir a partir de datos licitamente obtidos.

EROSKI tratará e almacenará os datos mentres o usuario estea activo no MEDIO E/OU CONTORNA DIXITAL e sexa cliente, así como durante o prazo de prescrición de obrigas legais, que puidesen nacer de posibles responsabilidades vinculadas ao tratamento dos datos de cliente. Así mesmo, no caso de contratación do seguro:

(a) AON incorporará os datos facilitados con ocasión da contratación do produto, os derivados da mediación, así como os resultantes de procesos informáticos a ficheiros da súa responsabilidade. Esta información detállase na súa política de protección de datos (http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp)

(b) A compañía aseguradora, que o cliente, en cada caso, seleccionase, almacenará e tratará aqueles datos de carácter persoal que sexan necesarios para formalizar a subscrición da póliza.

6.3. En que consente o Usuario cando facilita os seus datos?

EROSKI, promotora do Servizo e propietaria do medio e/ou contorna dixital, almacenará nun ficheiro os datos de carácter persoal necesarios, enumerados no apartado precedente, coa finalidade de:

(i) Prestar o servizo demandado polo usuario e que ofrece o MEDIO E/OU CONTORNA DIXITAL, o seu mantemento e mellora, a base de estudos, elaboración de perfís, segmentacións sobre os seus datos e/ou cruzamentos con outros ficheiros responsabilidade de EROSKI.

(ii) Ofrecer promocións ligadas á condición de Cliente, a través de medios de comunicación electrónica ou non, referentes a produtos ou servizos do sector onde esta desenvolve a súa actividade (fidelización, alimentación, fogar, téxtil, seguros, préstamos, ópticas, inmobiliaria, telecomunicacións, tecnoloxía, informática, carburantes, consumo, deporte, ocio, tempo libre, turismo, estética, perfumaría e medios de pagamento)

O usuario pode opoñerse ao tratamento dos seus datos con fins promocionais e á recepción deste tipo de envíos, no proceso de rexistro ou nun momento posterior, seguindo o procedemento para o exercicio de dereitos descrito no apartado 4.

(iii) Facilitar o proceso de alta no MEDIO E/OU CONTORNA DIXITAL, a través de distintas canles. EROSKI, para efectuar o rexistro poderá desenvolver un proceso que permita aproveitar os datos xa existentes do Usuario noutros ficheiros de EROSKI e que resulten útiles para efectuar a alta; nese caso, informaráselle debidamente ao Usuario, para obter o seu consentimento.

Así mesmo, no caso de contratación do seguro:

(a) AON tratará os datos para a prestación, administración, valoración e delimitación do risco asegurado, a iniciación, mantemento da relación contractual de aseguramento e a intermediación da súa póliza de seguro. Esta información detállase na súa política de protección de datos (http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp)

(b) A compañía tratará os datos para formalizar a subscrición da póliza.

4. Pode o usuario opoñerse a recibir comunicacións comerciais ou ao tratamento con fins promocionais?

Este tratamento é responsabilidade exclusiva de EROSKI e o Usuario pode oporse en calquera momento a recibir comunicacións e ao tratamento dos seus datos para fins comerciais e promocionais, contactando connosco a través de dpo@eroski.es; premendo na ligazón de baixa de cada unha das comunicacións que reciba; accedendo, en calquera momento ao seu perfil de usuario onde poderá modificar o criterio seleccionado; contactando co Servizo de Atención ao Cliente (944 942 375) ou por escrito ao Equipo DPO de EROSKI S. COOP. B.º San Agustín s/n- 48230 Elorrio (Biscaia).

5. Os datos son comunicados a terceiros?

a. Administración Pública, Xulgados e Tribunais

Se as autoridades gobernamentais, tales como os corpos de seguridade do estado, Xuíces e/ou Tribunais, solicitan ou requiren información ou se é necesario presentala para cumprir algunha Lei, EROSKI comunicaralles aos devanditos datos que estes formalmente soliciten.

6. Como pode o cliente exercer os seus dereitos de revogación, acceso, supresión, oposición, rectificación, limitación, portabilidade?

Todo cliente poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, revogar o seu consentimento, opoñerse ao seu tratamento, limitar o mesmo e/ou solicitar a portabilidade dos seus datos, a través de dpo@eroski.es; contactando co Servizo de Atención ao Cliente (944 942 375) ou por escrito ao Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

No caso de contratación do seguro, o cliente poderá exercitar así mesmo os seus dereitos perante Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, rúa Rosario Pino 14-16, 28020 Madrid. (Att. Asesoría Xurídica) e perante a Compañía de Seguros elixida polo cliente, en cada caso, respecto ao ficheiro cuxa titularidade ostenten. Poderá obter máis información sobre este respecto consultando a súa Política de Protección de Datos.

7.) Medidas de Seguridade e Confidencialidade da información.

EROSKI adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o cliente facilite, velando así pola súa integridade, dispoñibilidade e confidencialidade.

8.) Política de cookies

EROSKI utiliza cookies. Toda a información ao respecto na Política de Cookies.

9. Cambios na Política de Privacidade

EROSKI cumpre escrupulosamente coas leis aplicables á protección de datos e a privacidade dos usuarios. Para iso, resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, as condicións da presente Política para axeitala a calquera cambio normativo.