Cales son as probas que se esixen para pasar a ITV

Todos os vehículos deben someterse á Inspección Técnica de Vehículos (ITV). A periodicidade depende da antigüidade do vehículo.

Os automóbiles e as motocicletas deben pasar a ITV catro anos despois da súa matriculación. A partir de entón, a inspección debe efectuarse cada dous anos; unha vez alcanzan a década, a ITV requírese anualmente. No caso dos vehículos industriais, establécese unha programación de revisións máis frecuente.

Ao levar o vehículo á ITV revísase a carrozaría, chasis e exterior; o interior; a iluminación e a sinalización; as emisións; o sistema de freado; a dirección; o eixo, rodas, pneumáticos e suspensión; e o motor e a transmisión.

Desde mediados de maio de 2023 hai dúas probas máis:

Sistema de chamada de emerxencia (eCall): Requisito obrigatorio unicamente para aqueles homologados a partir do 2018.

Recompilación de datos OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter): OBFCM só aplícase aos que foron matriculados desde xaneiro de 2021.

Que se revisa ao pasar a ITV

Desde a AECA-ITV resumen en 10 pasos o proceso da inspección técnica de vehículos e os elementos que se comproban. Insisten en que, durante o proceso, non se efectúa o desmonte de ningún elemento.

 • 1. Identificación do vehículo: Compróbase que a marca, modelo, número de bastidor e matrícula do vehículo coincidan cos indicados na documentación.
 • 2. Acondicionamento exterior, carrozaría e chasis: Verifícase que non haxa defectos de oxidación e corrosión que poidan comprometer a seguridade do vehículo, así como arestas vivas perigosas para os peóns. Ademais, examínase o estado das portas e os seus mecanismos.
 • 3. Visibilidade: Examínase o estado das lúas e o parabrisas, así como o correcto funcionamento dos limpiaparabrisas e lavaparabrisas. Ademais, inspecciónanse os espellos retrovisores.
 • 4. Acondicionamento interior: Revísanse elementos como os asentos e os cintos de seguridade. Tamén se verifica que non haxa nada obstaculizando o campo visual.
 • 5. Iluminación e sinalización: Se chequea a orientación, funcionamento e homologación dos dispositivos de iluminación e sinalización.
 • 6. Emisións contaminantes: Mídense os niveis de emisións para comprobar que sexan inferiores aos límites establecidos de acordo coa data de fabricación e o tipo de combustible do vehículo. Tamén se verifica o nivel de ruído.
 • 7. Dispositivos de freado: Compróbase a eficacia, estado e funcionamento do sistema de freado.
 • 8. Dirección: Supervísase o seu estado e funcionamento, así como as posibles folguras dos elementos da dirección do vehículo.
 • 9. Eixos, rodas, pneumáticos e suspensión: Obsérvase o estado xeral dos eixos, rodas e dos diferentes compoñentes da suspensión. Tamén que os pneumáticos sexan os homologados.
 • 11. Otros componentes: Dependiendo del tipo de vehículo, se comprueban los componentes y documentación específica (tacógrafo, limitador de velocidad, control electrónico de estabilidad, etc. ).
 • 11. Outros compoñentes: Dependendo do tipo de vehículo, compróbanse os compoñentes e documentación específica (tacógrafo, limitador de velocidade, control electrónico de estabilidade, etc. ).

Láminas adhesivas solares no parabrisas dianteiro.

Ademais na última versión do ‘Manual de Procedemento da ITV’ actualizáronse as condicións para a instalación de láminas adhesivas solares no parabrisas dianteiro. Antes, só estaban permitidas en vehículos conducidos por persoas diagnosticadas con lupus. Agora ampliouse a posibilidade de colocar láminas noutros casos de enfermidades que teñan efectos equivalentes en termos de exposición aos raios UV, a condición de que estean homologadas. Os propietarios do vehículo deberán, ademais, xustificar a necesidade médica de instalar esta protección adicional.

Fonte: Revista Consumer

Non fará falta presentar o seguro do coche na ITV: comprobarase directamente no Rexistro da DXT

puerta de garaje con rótulo de la ITV

Os operarios da ITV poderán consultar no Rexistro da DXT este documento.

Desde os propios centros de Inspeccións Técnicas compróbase, en directo e no momento da ITV, si o condutor do vehículo contratou o seguro pertinente para circular.

O acceso a esta información está dispoñible no Rexistro da DXT ao que teñen acceso os operarios destes centros. No caso de non ter ningún seguro contratado, desde AECA advirten que a inspección non levará a cabo. As multas por circular sen a ITV en regra roldan os 200 euros e a perda de puntos no carné de conducir.

Dende AECA quixeron recalcar a importancia de superar a ITV e, ao mesmo tempo, de contar cun seguro de coche ou de moto (evidentemente, porque sen este último non haberá renovación da ITV). De momento, o absentismo na inspección cífrase arredor dun 40 % dos condutores.

Que papeis deberías levar na guanteira do coche?

O único documento que é esencial e obrigatorio presentar á hora de pasar a ITV é o orixinal da Tarxeta da Inspección Técnica. Tamén é aconsellable levar o permiso de circulación, xa que serve para comprobar que o vehículo se encontra en perfecto estado e se axusta ás características que o describen.

Se non conta co permiso de circulación, os operarios da ITV poderán consultar no Rexistro da DXT este documento. Se o que non ten é o orixinal, tamén se poderá presentar unha copia cotexada. Así pois, o único documento que é verdadeiramente obrigatorio e necesario levar á ITV é a Tarxeta da Inspección Técnica do Vehículo.

Fonte: 20minutos, motor e mobilidade.

 

Estes son os trámites que debes facer para dar de baixa o coche

desguace de coches

Poida que o teu coche teña moitos anos ou que decidas cambiarche a un híbrido ou eléctrico, xa que as restricións de mobilidade para determinados vehículos son cada vez maiores. Pero sexa cal for a razón pola que decidas cambiar de automóbil, debes saber que tes que dar de baixa o anterior.

A baixa definitiva débese tramitar,nun CAT ou Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos. Neles ocúpanse de realizar todos os trámites; até o de recollelo na túa casa. E é unha xestión gratuíta. Pero, ademais, incluso podes obter un pequeno ingreso, xa que o despezamento pode taxalo e ofrecerche unha compensación por el.

Onde dar de baixa o coche?

A xestión para dar de baixa o teu coche débese realizar obrigatoriamente nun Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos (CAT) para o seu despezamento e reciclaxe.

Estes centros entregaranche un certificado de destrución , desde os CAT encárganse de notificalo á Dirección Xeral de Tráfico (DXT).

E unha vez que o vehículo sexa reciclado, emitirase un documento oficial denominado baixa definitiva do coche. Este xustificante enviaracho o CAT ao que acudises, ben sexa por correo electrónico ou por correo postal.

Como podo ter a baixa definitiva?

Para dar de baixa o teu automóbil de forma definitiva non sempre é necesario acudir persoalmente a estes centros de tratamento de vehículos, senón que podes organizar a recollida e reciclaxe do teu coche dende as propias webs destes centros.

E como de forma presencial, deberache entregar o certificado de destrución e a baixa definitiva do turismo. Se recibes os dous, xa non será necesario que te comuniques coa DXT.

En caso de que non fose posible emitir a baixa definitiva de xeito electrónico, debes acudir á DXT e presentar o certificado de destrución na oficina da túa localidade, onde emitirán a baixa definitiva manualmente.

Quen debe facer a baixa do coche?

Dar de baixa o coche é unha xestión persoal, aínda que se o titular do vehículo non pode facelo por calquera circunstancia, é posible delegar noutra persoa.

Que documentos se necesitan?

Para depositar o vehículo nun cemiterio de coches autorizado do territorio nacional e proceder despois a despezar o coche, necesítase tanto a identificación do propietario como a documentación do automóbil.

Canto custa dar de baixa un coche?

Dar de baixa un coche non custa nada. Máis ben sucede o contrario. E é que “se pode obter un ingreso polo vehículo, xa que os cemiterios de coches poden taxalo e ofrecer unha compensación a cambio deste”.

Dar de baixa un vehículo histórico

Se tes un vehículo de época ou histórico e o vas destinar a colección (ou a exhibilo), non debes levalo a un Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos (CAT), xa que os coches depositados aquí despézanse e recíclanse. Para dar de baixa un automóbil histórico hai que acudir á Xefatura de Tráfico da túa provincia e solicitar a baixa por rexistro electrónico, como sinalan na Dirección Xeral de Tráfico.

* Por Blanca Álvarez