Condicións Promoción Primeiro EROSKI

BASES DA PROMOCIÓN

Esta promoción é válida para:

Socios EROSKI club, menores de 75 anos. Na póliza OBRIGATORIAMENTE deberá estar asegurado o titular da tarxeta EROSKI club.
Novos asegurados. Enténdese por novo asegurado, o que non o fose doutra póliza Sanitas nos 6 meses anteriores a contratar esta promoción.
Promoción non aplicable a pólizas colectivas.