Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DA PÁXINA WEB EROSKI SEGUROS

1.Introdución
O acceso a esta WEB atópase condicionado á previa lectura e aceptación por parte de calquera usuario dos termos, condicións, comunicacións, advertencias e demais avisos legais contidos nas presentes cláusulas. O acceso e posterior uso da WEB por parte do usuario implicará a súa conformidade de forma expresa, plena e sen reservas, coa totalidade do seu contido. O devandito acceso ten carácter gratuíto. Se o usuario non estivese de acordo co contido das presentes Condicións Xerais de navegación deberá abandonar esta WEB, e non poderá acceder nin dispor dos servizos que esta ofrece. O usuario declara ser maior de idade e dispor da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais. Igualmente, acepta de forma expresa e sen excepcións que o acceso e a utilización do presente sitio WEB, dos seus servizos e dos contidos dos devanditos servizos ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade. O acceso a esta WEB ten carácter gratuíto e a súa visualización non require previa subscrición nin ningún rexistro. As conexións con outros sitios WEB que puidesen existir, así como o uso que o usuario poida facer dela, está suxeito ás presentes Condicións Xerais de uso, así como aos eventuais condicionados específicos que os devanditos sitios WEB requiran. Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida. EROSKI poderá modificar de modo unilateral, en calquera momento que estime oportuno, a configuración da presente WEB, as condicións do servizo e o seu contido, así como eliminalos, limitalos ou suspendelos de maneira temporal ou definitiva, así como impedir o acceso a eles, procurando informar o usuario dese cambio, sempre e cando as circunstancias así llo permitan, a través da súa publicación na páxina WEB.

2. Identidade do titular da presente web
Os datos identificativos do responsable da presente WEB son os seguintes: EROSKI, S. COOP. Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia CIF: F-20033361 grupoeroski@eroski.es Inscrita no Rexistro Mercantil de Biscaia ao tomo 3630, folla BI- 21.221, folio 1, Inscrición 1.ª. Inscrita no Rexistro Oficial de Cooperativas do Ministerio de Traballo, Libro Rexistro de Cooperativas, Sección Central, tomo X, folio 904, asento 14, novo número e clase 1.526-SMT, mantendo o anterior, 17.115.

3. Dereitos e obrigas do prestador dos servizos
3.1. – Como provedor do servizo, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA atópase obrigada a prestar os servizos ofertados pola presente WEB, a garantir eficazmente o segredo das comunicacións que puidesen existir co usuario, así como a responder ás reclamacións que eventualmente se puidesen presentar.
3.2. – No caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ten o dereito de suspender temporalmente e sen necesidade de preaviso a accesibilidade á presente WEB, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, independentemente do cal procurará poñelo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan.
3.3. – O uso que os usuarios poidan realizar dos servizos e/ou datos e/ou información fornecida a eles a través da presente WEB realizarase por conta e risco do usuario. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA non garante, directa ou indirectamente, a información ou os servizos ofrecidos, agás aquelas garantías que en virtude das leis aplicables deban ser outorgadas ou que queden explicitamente descritas nun acordo entre esta sociedade e o usuario. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA non garante o contido fornecido, de ser o caso, por terceiras persoas, nin garante a veracidade, fiabilidade, precisión, oportunidade ou conveniencia da información fornecida para o destino que os usuarios ou calquera outra persoa fagan dela.
3.4. – Os dereitos de propiedade intelectual sobre a presente WEB son titularidade de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. O exercicio exclusivo dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación pertencen á devandita compañía.

4. Dereitos e obrigas do usuario.
4.1. – En todo momento, o usuario debe realizar un uso lícito dos servizos da presente WEB de acordo coa legalidade vixente, respectando os dereitos de propiedade intelectual de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ou de terceiros. Neste sentido, o usuario garante que as actividades que desenvolve a través da presente WEB adecuaranse á lei, á moral, á orde pública, aos bos costumes e en ningún caso resultarán ofensivas para o bo nome e imaxe comercial de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ou de calquera outra sociedade integrante do GRUPO EROSKI, nin para outros usuarios da WEB ou terceiros
4.2. – O usuario non realizará, a través dos servizos que pon á súa disposición EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ningunha acción que cause dano ou alteracións dos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamento da WEB, non causando problemas técnicos de ningunha índole, non transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de danar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a presente WEB, así como non intervir ou alterar o correo electrónico doutros usuarios.
4.3. – A responsabilidade do usuario sobre a veracidade dos datos introducidos, no caso no que o fixese por calquera circunstancia, é exclusiva, polo que, no caso de facilitar datos falsos ou inexactos, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA resérvase o dereito a prohibirlle o acceso a esta WEB

5. Exclusión de garantías e de responsabilidade polo funcionamento do sitio web e dos seus servizos
5.1. – EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do presente sitio WEB e dos seus servizos. Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan derivar da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio WEB e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios puidesen atribuír ao presente sitio WEB. En calquera caso, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA realizará os seus mellores esforzos para manter a dispoñibilidade continuada da presente WEB
5.2. – EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA pon a disposición dos usuarios os sistemas de privacidade de datos persoais que impidan o acceso a eles por parte de terceiros. (Política de privacidade do GRUPO EROSKI) EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario. Neste sentido, a devandita sociedade exímese de toda responsabilidade polos danos e perdas ocasionados no caso de producirse tal coñecemento.
5.3. – Pese a que EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA implantou todas aquelas medidas de seguridade axeitadas para garantir a seguridade nesta materia, non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos da presente páxina WEB que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware) do usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA exímese de calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda natureza que se poidan deber á presenza de virus nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos, ficheiros, etc.
5.4. – EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA non ten obriga e non controla a utilización que os usuarios fan do presente sitio WEB, dos servizos e dos seus contidos. En particular, esta sociedade non garante que os usuarios utilicen o presente sitio WEB, os seus servizos e os seus contidos de conformidade con estas Condicións Xerais e, de ser o caso, as Condicións Particulares que resulten de aplicación, nin que o fagan de forma dilixente e prudente. Esta sociedade tampouco ten a obriga de verificar, e non verifica, a identidade dos usuarios, nin a veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade dos datos que os mesmos proporcionan sobre si a outros usuarios.
5.5. – O usuario acepta que a WEB foi creada e desenvolvida de boa fe por EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA con información procedente de fontes internas e externas, e ofréceo no seu estado actual aos usuarios, e pode conter imprecisións ou erratas. Por iso, o usuario exonera a EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsa expectativa que a WEB puidese producirlle durante a súa navegación por el.

6. Propiedade intelectual
Todos dereitos sobre o contido da presente WEB pertencen a EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, agás aqueles de empresas coas que asinou o correspondente contrato para a provisión de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial. O deseño, as imaxes, os mapas, os gráficos, as marcas, os rótulos, os signos distintivos ou logos de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, frames, banners, o software e os seus distintos códigos fonte e obxecto, etc. desta WEB son titularidade de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, que posúe lexitimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre os mesmos. Os logos ou signos distintivos do resto de sociedades integrantes do denominado GRUPO EROSKI e que puidesen aparecer nesta WEB durante a navegación do usuario son titularidade de cada unha delas, e dispón lexitimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre eles, e consente expresamente que os mesmos se incorporen, de ser o caso, na presente WEB. O usuario que acceda a esta WEB non pode copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder nin vender os elementos anteriormente mencionados nin crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida. Unicamente queda autorizada a visualización e carga para o uso persoal e non comercial do usuario, sen que o poida facer extensivo a terceiras persoas ou entidades. No caso de gráficos ou deseños que aparezan nesta WEB cuxa titularidade sexan empresas colaboradoras de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA seralles de aplicación, igualmente, as presentes condicións, agás pacto en contrario. Queda terminantemente prohibida a alteración desta WEB por parte do usuario e que poida afectar ao seu contido, tales como vínculos (ou ligazóns) e similares. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA velará para que os contidos desta WEB non teñan carácter pornográfico, xenófobo, discriminatorio, racista, difamatorio e que non fomenten a violencia. Do mesmo xeito procurará evitar calquera circunstancia que poida ser prexudicial para os usuarios.

7. Protección de datos de carácter persoal

Toda a información sobre o tratamento de datos de carácter personal está recollida e detallada na Política de Protección de datos.

Independentemente disto infórmase:

7.a) Para acceder a e/ou utilizar algúns dos Servizos é necesario que os Usuarios lle proporcionen previamente a EROSKI S, COOP certos datos de carácter persoal (en adiante, os “Datos Persoais”), que EROSKI S, COOP tratará e incorporará a un ficheiro automatizado, coas finalidades que en cada caso correspondan, aínda que fundamentalmente os datos que o usuario facilite a EROSKI S, COOP teñen como finalidade prestar o servizo deste MEDIO E/OU CONTORNA

DIXITAL.

7.b) Todas estas circunstancias serán previa e debidamente advertidas por EROSKI S, COOP aos Usuarios, nos casos e na forma en que isto resulta legalmente esixible.

7.c) Se o Usuario facilita datos de carácter persoal de terceiras persoas, informará aos devanditos terceiros sobre o contido dos datos facilitados, da existencia e finalidade do ficheiro onde se conteñen os seus datos, sobre a posibilidade de exercitar os dereitos, identificará a EROSKI S, COOP e deberá obter o consentimento do devandito terceiro para comunicar os datos deste a EROSKI S, COOP.

7.d) EROSKI S, COOP garante que adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, EROSKI, S. COOP. garante a confidencialidade dos Datos Persoais. Non obstante, EROSKI, S. COOP. revelaralles ás autoridades públicas competentes os Datos Persoais e calquera outra información que obre no seu poder ou sobre a que teña acceso a través dos seus sistemas e que poida ser requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

7.c) Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, supresión, rectificación, limitación, opoñerse ao seu tratamento, revogar o seu consentimento ou solicitar a portabilidade dos seus datos, contactando con EROSKI S, COOP seguindo o procedemento para o exercicio de dereitos descrito a tal efecto na Política de Protección de Datos.

8. Vínculos ou ligazóns hipertextuais
Non se poderá establecer ningún vínculo á WEB dende ningunha outra WEB sen o previo e expreso consentimento de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. No suposto de que a presente páxina WEB puidese conter vínculos ou ligazóns con outros portais ou sitios WEB non xestionados por EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, esta sociedade manifesta que non exerce ningún control sobre os devanditos portais ou sitios WEB, nin é responsable do contido dos mesmos. As ligazóns que esta WEB puidese conter ofreceranse, unicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos dende os mesmos. En todo caso, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA e as empresas do GRUPO EROSKI exoneraranse de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados polos devanditos terceiros fronte a calquera reclamación de calquera natureza e demandas que se puidesen interpor en relación cos mesmos.

9. Nulidade e ineficacia das cláusulas
Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais de navegación e uso da presente WEB fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz, tan só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo en todo o demais, o resto de condicións xerais agás que, por resultar esencial ás presentes condicións xerais, tivese que afectarlles de forma integral.

10. Lei aplicable e xurisdición
Estas Condicións Xerais de uso e navegación, así como calquera relación entre o usuario e EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, rexeranse pola lexislación española. Para calquera litixio derivado da existencia ou do contido das presentes Condicións Xerais ou das relacións entre o usuario e EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, ambas as dúas partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidese corresponder, sométense á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Bilbao. (Bizkaia).