Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Responsables del tractament

EROSKI, S. COOP. (d’ara endavant, EROSKI), promotora del servei i responsable de la part comercial_ Barrio San Agustín, s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@eroski.es

I en cas de contractar l’assegurança: Aon Gil y Carvajal, SA Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal (d’ara endavant, AON), com a mitjancera de la pòlissa, i

la companyia asseguradora, que formalitzarà la subscripció de la pòlissa.

Totes dues entitats informaran, en el moment oportú, el client de la seva política de protecció de dades.

2. Quines dades tractem i durant quant de temps?

EROSKI tractarà:
(i) les dades de caràcter personal facilitades en ocasió del registre, en general; identificatives, característiques personals, i de contacte electrònic, en particular;

(ii) les dades derivades de la relació comercial amb EROSKI, és a dir, les que procedeixin de l’ús dels diferents serveis oferts en aquest mitjà o entorn digital;

(iii) si escau, les que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general, i les característiques del producte adquirit; en cap cas les dades per valorar i delimitar el risc assegurat;

(iv) les resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del mitjà o entorn digital), l’adreça IP i la informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(v) les que EROSKI pugui inferir a partir de dades obtingudes lícitament.

EROSKI tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l’usuari estigui actiu al mitjà o entorn digital i sigui client, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals que puguin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client. Així mateix, en cas de contractar l’assegurança:

a) AON incorporarà les dades facilitades en ocasió de la contractació del producte, les derivades de la mediació, així com les que resultin de processos informàtics a fitxers de la seva responsabilitat. Aquesta informació es detalla en la seva política de protecció de dades (http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp)

b) La companyia asseguradora que el client hagi seleccionat, en cada cas, emmagatzemarà i tractarà les dades de caràcter personal que siguin necessàries per formalitzar la subscripció de la pòlissa.

6.3. Què consent l’usuari quan facilita les seves dades?

EROSKI, promotora del servei i propietària del mitjà o entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal necessàries, enumerades en l’apartat anterior, amb la finalitat de:

(i) Prestar el servei que demani l’usuari i que ofereix el mitjà o entorn digital, el seu manteniment i millora, a base d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les dades i/o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat d’EROSKI.

(ii) Oferir promocions lligades a la condició de client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector en què aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, lleure, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament)

L’usuari es pot oposar al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d’aquest tipus d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets que descriu l’apartat 4.

(iii) Facilitar el procés d’alta en el mitjà o entorn digital, a través de diferents canals. EROSKI, per efectuar el registre, pot desenvolupar un procés que permeti aprofitar les dades existents de l’usuari en altres fitxers d’EROSKI i que siguin útils per efectuar l’alta; en aquest cas, s’informarà degudament l’usuari, per obtenir-ne el consentiment.

Així mateix, en cas de contractar l’assegurança:

a) AON tractarà les dades per prestar, administrar, valorar i delimitar el risc assegurat, iniciar i mantenir la relació contractual d’assegurament i mitjançar la seva pòlissa d’assegurança. Aquesta informació es detalla en la seva política de protecció de dades (http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp)

b) La companyia tractarà les dades per formalitzar la subscripció de la pòlissa.

4. L’usuari es pot oposar a rebre comunicacions comercials o al tractament amb finalitats promocionals?

Aquest tractament és responsabilitat exclusiva d’EROSKI i l’usuari es pot oposar en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a finalitats comercials i promocionals, posant-se en contacte amb nosaltres a través de dpo@eroski.es; fent clic a l’enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi; accedint, en qualsevol moment, al seu perfil d’usuari, on podrà modificar els criteris seleccionats; contactant amb el Servei d’Atenció al Client (944 942 375), o per escrit a l’equip DPO d’EROSKI S. COOP. Barrio San Agustín, s/n, 48230 Elorrio (Bizkaia).

5. Les dades es comuniquen a tercers?

a) Administració pública, jutjats i tribunals

Si les autoritats governamentals, com els cossos de seguretat de l’Estat, els jutges i/o els tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna Llei, EROSKI comunicarà a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

6. Com pot el client exercir els drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tots els clients poden exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar-lo o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a través de dpo@eroski.es; contactant amb el Servei d’Atenció al Client (944 942 375) o per escrit a l’equip DPO d’EROSKI S. COOP. Barrio San Agustín, s/n, 48230 Elorrio (Bizkaia).

En cas de contractar l’assegurança, el client podrà exercir els seus drets davant d’Aon Gil y Carvajal, SA Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, carrer Rosario Pino, 14-16, 28020 Madrid, (a. Assessoria Jurídica) i davant de la companyia d’assegurances triada pel client, en cada cas, respecte al fitxer del qual tinguin la titularitat. Podrà obtenir més informació referent a això consultant la seva política de protecció de dades.

7. Mesures de seguretat i confidencialitat de la informació.

EROSKI ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que el client faciliti, per vetllar així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

8. Política de galetes

EROSKI fa servir galetes. Tota la informació sobre la política de galetes.

9. Canvis en la política de privacitat

EROSKI compleix escrupolosament les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions d’aquesta política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.