Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB EROSKI SEGUROS

1. Introducció
L’accés a aquesta web està condicionat a la lectura i l’acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, les condicions, les comunicacions, les advertències i altres avisos legals que contenen aquestes clàusules. L’accés i l’ús posterior de la web per part de l’usuari n’implicarà la conformitat de manera expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. Aquest accés té caràcter gratuït. Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals de navegació, haurà d’abandonar aquesta web i no podrà accedir als serveis que aquesta ofereix ni disposar-ne. L’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes condicions generals. Així mateix, accepta de manera expressa i sense excepcions que l’accés i l’ús d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc d’acord amb la seva responsabilitat única i exclusiva. L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció prèvia ni cap registre. Les connexions amb altres llocs web que hi pugui haver, així com l’ús que l’usuari pugui fer-ne estan subjectes a aquestes condicions generals d’ús així com als eventuals condicions específiques que aquests llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està expressament prohibit. EROSKI podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració d’aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir-hi l’accés procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies així ho permetin, a través de la seva publicació a la pàgina web.

2. Identitat de la persona titular d’aquesta web
Les dades identificatives del responsable d’aquesta web són les següents: EROSKI, S. COOP. Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia CIF. F-20033361 grupoeroski@eroski.es Inscrita al Registre Mercantil de Bizkaia, tom 3630, full BI-21221, foli 1, inscripció 1a. Inscrita al Registre Oficial de Cooperatives del Ministeri de Treball, Llibre registre de cooperatives, secció central, volum X, foli 904, assentament 14, nou número i classe 1526-SMT, mantenint l’anterior, 17115.

3. Drets i obligacions del prestador dels serveis
3.1. Com a proveïdor del servei, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA està obligada a prestar els serveis que ofereix en aquest aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui haver amb l’usuari, així com a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.
3.2. En cas que s’efectuïn operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat a aquesta web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sens perjudici de la qual cosa intentarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així ho permetin.
3.3. L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis, les dades o la informació que se’ls subministri a través d’aquesta web es farà per compte i risc de l’usuari. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA no garanteix, directament ni indirectament, la informació ni els serveis oferts, tret de les garanties que en virtut de les lleis aplicables s’hagin d’atorgar o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l’usuari. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones ni tampoc la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que els usuaris o qualsevol altra persona en facin.
3.4. Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta web són titularitat d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a aquesta companyia.

4. Drets i obligacions de l’usuari.
4.1. A tota hora, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA o de tercers. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquesta web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums, i en cap cas no seran ofensives per al bon nom i la imatge comercial d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ni qualssevol altres societats integrants del GRUP EROSKI, per a altres usuaris de la web o tercers.
4.2. L’usuari no durà a terme, a través dels serveis que posa a la seva disposició EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, no causarà problemes tècnics de cap índole, no transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquesta web, així com tampoc no intervindrà ni alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.
4.3. La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho faci per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas que hagi facilitat dades falses o inexactes, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA es reserva el dret de prohibir-li l’accés a aquesta web.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis
5.1. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament d’aquest lloc web ni dels seus serveis. D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir a aquest lloc web. En qualsevol cas, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA farà tot el que pugui per mantenir la disponibilitat continuada d’aquesta web.
5.2. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que hi impedeixin l’accés per part de tercers. (Política de privacitat del GRUP EROSKI) EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari. En aquest sentit, aquesta societat s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis ocasionats, en cas que això es produeixi.
5.3. Malgrat que EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquesta pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin estar causats per la presència de virus en els continguts i que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents electrònics, els fitxers, etc.
5.4. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA no té cap obligació ni controla l’ús que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris facin servir aquest lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes condicions generals i, si escau, les condicions particulars que s’apliquin, ni que ho facin de manera diligent i prudent. Aquesta societat tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, la vigència, l’exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre ells mateixos a altres usuaris.
5.5. L’usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe per EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA amb informació procedent de fonts internes i externes, i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, tot i que pot contenir imprecisions o errades. Per això, l’usuari exonera EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que la web li pugui produir mentre hi navegui.

6. Propietat intel·lectual
Tots els drets sobre el contingut d’aquesta web pertanyen a EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, a excepció del de les empreses amb les quals hagi signat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i aquests estiguin protegits per les normes estatals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. El disseny, les imatges, els mapes, els gràfics, les marques, els rètols, els signes distintius o els logos d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA; els frames, els bàners, el programari i els diferents codis, font i objectes, etc. d’aquesta web són titularitat d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, que en té legítimament en exclusiva els drets d’explotació. Els logos o els signes distintius de la resta de societats que integren l’anomenat GRUP EROSKI i que puguin aparèixer en aquesta web durant la navegació de l’usuari són titularitat de cadascuna d’aquestes, les quals en tenen legítimament en exclusiva els drets d’explotació i consenten expressament que aquests s’incorporin, si escau, a aquesta web. L’usuari que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats abans ni crear nous productes o serveis que derivin de la informació obtinguda. Únicament queden autoritzades la visualització i la càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que ho pugui fer extensiu a terceres persones o entitats. Als gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals sigui d’empreses col·laboradores d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, també se’ls aplicaran aquestes condicions, excepte quan es pacti el contrari. Queda terminantment prohibida l’alteració d’aquesta web per part de l’usuari que en pugui afectar el contingut, com ara els enllaços (o links) i similars. EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista ni difamatori ni fomentin la violència. De la mateixa manera, intentarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7. Protecció de dades de caràcter personal

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la política de protecció de dades.

Sens perjudici d’això, s’informa:

7.a) Per accedir a alguns dels serveis, i també per utilitzar-los, cal que els usuaris proporcionin prèviament a EROSKI S. COOP. certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, les dades personals), que EROSKI S. COOP. tractarà i incorporarà a un fitxer automatitzat, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, tot i que fonamentalment les dades que l’usuari faciliti a EROSKI S. COOP. tenen com a finalitat prestar els serveis d’aquest mitjà o entorn digital.

7.b) EROSKI S. COOP. advertirà prèviament i degudament totes aquestes circumstàncies als usuaris, en els casos i de la manera que això sigui legalment exigible.

7.c) Si l’usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, haurà d’informar aquestes terceres persones del contingut de les dades facilitades, de l’existència i de la finalitat del fitxer que conté les dades, de la possibilitat d’exercir els drets; així com també haurà d’identificar EROSKI S. COOP. i haurà d’obtenir el consentiment de les terceres persones per comunicar les seves dades a EROSKI S. COOP.

7.d) EROSKI S. COOP. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, EROSKI S. COOP. garanteix la confidencialitat de les dades personals. No obstant això, EROSKI S. COOP. revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o que sigui accessible a través dels seus sistemes i que es requereixi d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

7.e) Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació i limitació i oposar-se al seu tractament, revocar-ne el consentiment o sol·licitar la portabilitat de les dades, contactant amb EROSKI S. COOP. seguint el procediment per exercir els drets que a aquest efecte descriu la política de protecció de dades.

8. Vincles o enllaços hipertextuals
No es podrà establir cap vincle a la web des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés d’EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. En cas que aquesta pàgina web contingui vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web ni és responsable del contingut d’aquests. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s’oferiran, únicament, a tall de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests. En tot cas, EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA i les empreses del GRUP EROSKI s’exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis que prestin aquestes terceres persones davant de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i les demandes que es puguin interposar en relació amb aquestes.

9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals de navegació i ús d’aquesta web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, això només afectarà a la disposició esmentada o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, però subsistirà en la resta d’aspectes i la resta de condicions generals. Aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti afectada no es considerarà, tret que sigui essencial en aquestes condicions generals i les afecti de manera integral.

10. Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals d’ús i navegació, així com qualsevol relació entre l’usuari i EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que derivi de l’existència o el contingut d’aquestes condicions generals o de les relacions entre l’usuari i EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Bilbao (Biscaia).